KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) informujemy, że:

1) Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych są podmioty wchodzące w skład Grupy FutureMeds, tj.:
a) FutureMeds Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-088) przy ul. Swobodnej 8A (dalej: FutureMeds),
b) FutureMeds Zdrowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-501) przy ul. Kopernika 32 (dalej: FutureMeds Zdrowie),
c) Krakowskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-501) przy ul. Kopernika 32 (dalej: KCM)

d) Centrum Medyczne AMED Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-291), przy ul. Św. Wincentego 93/7 (dalej: AMED)
– zwanymi dalej łącznie: Grupa FutureMeds lub Współadministratorzy.

2) Wspólne uzgodnienia między Współadministratorami

W ramach zawartej umowy o przepływie danych osobowych w Grupie FutureMeds, w tym regulującej kwestie współadministrowania, wspólnie uzgodniliśmy zakresy swojej odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO, w szczególności uzgodniliśmy, że:

FutureMeds jest odpowiedzialny za wykonanie wobec Pani/Pana obowiązku informacyjnego oraz za umożliwienie Pani/Panu wykonywania przysługujących praw. W przypadku zgłoszenia się do innego podmiotu, Grupa FutureMeds umożliwi Pani/Panu wykonanie praw lub przekaże Pani/Pana żądanie w tym zakresie do FutureMeds.

FutureMeds odpowiada za proces przetwarzania Pani/Pana danych w zakresie realizacji praw i obowiązków z obszaru marketingu bezpośredniego, w tym marketingu elektronicznego i telefonicznego.

Każdy ze Współadministratorów jest odpowiedzialny za procesy związane z realizacją praw i obowiązków wynikających z przepisów prawa regulujących działania w obszarze podjęcia kontaktu w wyniku wypełnienia i wysłania formularza kontaktowego.

3) Ustanowiliśmy wspólny punkt kontaktowy, za pośrednictwem którego można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych przez e‑mail: iod@futuremeds.com lub pisemnie na adres siedziby Współadministratora wskazany w pkt 1 powyżej.
4) W zakresie danych zebranych za pośrednictwem formularza kontaktowego, podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolna zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia kontaktu przez Grupę FutureMeds oraz poinformowania Pani/Pana o możliwości udziału w bezpłatnych badaniach profilaktycznych, oceny możliwości zakwalifikowania do badań klinicznych i zaproszenia do udziału w takim badaniu.
6) Pani/Pana dane będą przekazywane Współadministratorom, a także mogą być przekazywane innym podmiotom, które przetwarzają dane w imieniu Grupy FutureMeds, którym Grupa FutureMeds może zlecić wykonywanie pewnych technicznych czynności w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, co każdorazowo odbywać się będzie na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
7) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
8) FutureMeds będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe wyłącznie przez okres niezbędny dla realizacji celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż do momentu wycofania niniejszej zgody.
9) Przysługuje Pani/Panu: prawo do dostępu do treści danych i ich sprostowania, usunięcia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych – bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce do czasu realizacji jednego z tych praw.
10) Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.
11) Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli sposób przetwarzania Pani/Pana danych będzie niezgodny z prawem.
12) Decyzje na podstawie Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany (profilowanie).


***

LISTA PODMIOTÓW – GRUPA FUTUREMEDS:
1. FutureMeds Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu (50-088) przy ul. Swobodnej 8A, KRS: 021684232,
2. FutureMeds Zdrowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-501) przy ul. Kopernika 32, KRS: 122832708,
3. Krakowskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-501) przy ul. Kopernika 32, KRS: 351365600

4. Centrum Medyczne AMED Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-291), przy ul. Św. Wincentego 93/7, KRS: 0000906800