Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) informujemy, że:

1) Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych są podmioty wchodzące w skład Grupy FutureMeds, tj.:
a) FutureMeds Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu (50-088) przy ul. Swobodnej 8A (dalej: FutureMeds),
b) FutureMeds Zdrowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-501) przy ul. Kopernika 32 (dalej: FutureMeds Zdrowie),
c) Krakowskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-501) przy ul. Kopernika 32 (dalej: KCM),
– zwanymi dalej łącznie: Grupa FutureMeds lub Współadministratorzy.

2) Wspólne uzgodnienia między Współadministratorami

W ramach zawartej umowy o przepływie danych osobowych w Grupie FutureMeds, w tym regulującej kwestie współadministrowania, wspólnie uzgodniliśmy zakresy swojej odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO, w szczególności uzgodniliśmy, że:

FutureMeds jest odpowiedzialny za wykonanie wobec Pani/Pana obowiązku informacyjnego oraz za umożliwienie Pani/Panu wykonywania przysługujących praw. W przypadku zgłoszenia się do innego podmiotu, Grupa FutureMeds umożliwi Pani/Panu wykonanie praw lub przekaże Pani/Pana żądanie w tym zakresie do FutureMeds.

FutureMeds odpowiada za proces przetwarzania Pani/Pana danych w zakresie realizacji praw i obowiązków z obszaru marketingu bezpośredniego, w tym marketingu elektronicznego i telefonicznego.

Każdy ze Współadministratorów jest odpowiedzialny za procesy związane z realizacją praw i obowiązków wynikających z przepisów prawa regulujących działania w obszarze podjęcia kontaktu w wyniku wypełnienia i wysłania formularza kontaktowego.

3) Ustanowiliśmy wspólny punkt kontaktowy, za pośrednictwem którego można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych przez e‑mail: iod@futuremeds.com lub pisemnie na adres siedziby Współadministratora wskazany w pkt 1 powyżej.

4) Jeśli otrzymaliśmy Pani/Pana dane osobowe, to znaczy, że wyraził/a Pani/Pan chęć wzięcia udziału w prowadzonej przez nas rekrutacji. W ramach tego procesu kontaktujemy się z wybranymi kandydatami oraz możemy odbywać z nimi spotkania, aby ostatecznie dokonać wyboru naszego nowego pracownika.

Przetwarzamy Pani/Pana dane jako potencjalny pracodawca, na którym ciążą obowiązki prawne, m.in. wynikające z kodeksu pracy oraz przepisów mających na celu stosowanie praktyk równego traktowania w zatrudnieniu (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

Jeśli dane osobowe podane przez Panią/Pana w formularzu (np. w CV, liście motywacyjnym) wykraczają poza zakres informacji, których podania możemy wymagać zgodnie z Kodeksem pracy – Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

Jeśli podstawą naszej współpracy będzie inna umowa, niż umowa o pracę – Pani/Pana dane przetwarzamy w ramach działań mających na celu zawarcie tej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

W każdym czasie może Pani/Pan cofnąć swoją zgodę, kontaktując się z nami.

Możemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

5) Pani/Pana dane będą przekazywane Współadministratorom, a także mogą być przekazywane innym podmiotom, które przetwarzają dane w imieniu Grupy FutureMeds, którym Grupa FutureMeds może zlecić wykonywanie pewnych technicznych czynności w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, co każdorazowo odbywać się będzie na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
7) Grupa FutureMeds będzie przetwarzała Pani/Pana dane osobowe wyłącznie przez okres niezbędny dla realizacji celu przetwarzania – co do zasady przechowujemy Pani/Pana dane przez okres trwania postępowania rekrutacyjnego oraz 6 miesięcy po jego zakończenia, jednak nie dłużej niż do momentu wycofania zgody.
8) Przysługuje Pani/Panu: prawo do dostępu do treści danych i ich sprostowania, usunięcia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych – bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce do czasu realizacji jednego z tych praw.
9) Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.
10) Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli sposób przetwarzania Pani/Pana danych będzie niezgodny z prawem.
11) W zakresie danych osobowych wskazanych w art. 22[1] Kodeksu pracy, podanie danych osobowych jest wymogiem przepisów prawa. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Niepodanie danych uniemożliwi przeprowadzenie procesu rekrutacji.
12) Decyzje na podstawie Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany (profilowanie).


***

LISTA PODMIOTÓW – GRUPA FUTUREMEDS:
1. FutureMeds Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu (50-088) przy ul. Swobodnej 8A, KRS: 021684232,
2. FutureMeds Zdrowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-501) przy ul. Kopernika 32, KRS: 122832708,
3. Krakowskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-501) przy ul. Kopernika 32, KRS: 351365600.