Klauzula informacyjna – rekrutacja

Kto jest administratorem moich danych osobowych?

Współadministratorami Twoich danych osobowych są podmioty z Grupy FutureMeds, tj.:

  • FutureMeds Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu (53-671) przy ul. Legnickiej 16 (dalej: FutureMeds);

  • FutureMeds Zdrowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-501) przy ul. Kopernika 32 (dalej: FutureMeds Zdrowie);

  • Krakowskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-501) przy ul. Kopernika 32 (dalej: KCM);

– zwane dalej łącznie: Grupa FutureMeds lub Współadministratorzy.

Współadministratorzy w ramach zawartej umowy o przepływie danych osobowych w Grupie FutureMeds, w tym regulującej kwestie współadministrowania, wspólnie uzgodnili zakresy swojej odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO, w szczególności uzgodnili, że:

Każdy ze Współadministratorów jest odpowiedzialny za wykonanie wobec Ciebie obowiązku informacyjnego oraz za umożliwienie wykonywania przysługujących Ci praw. Żądanie dotyczące realizacji Twoich praw należy skierować na adres iod@futuremeds.com. W przypadku zgłoszenia żądania do jednego ze Współadministratorów, umożliwi on wykonanie praw lub przekaże Twoje żądanie w tym zakresie do odpowiedniego Współadministratora.

Każdy ze Współadministratorów jest odpowiedzialny za procesy związane z wykonywaniem praw i obowiązków wynikających z przepisów prawa regulujących działania w obszarze związanym z realizacją współpracy.

Ustanowiliśmy Inspektora Ochrony Danych – Panią Roksanę Lejpamer, z którą można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych przez email: iod@futuremeds.com.

W jakim celu i zakresie oraz na jakiej postawie prawnej są przetwarzane moje dane?

Jeśli otrzymaliśmy Pani/Pana dane osobowe, to znaczy, że wyraził/a Pani/Pan chęć wzięcia udziału w prowadzonej przez nas rekrutacji. W ramach tego procesu kontaktujemy się z wybranymi kandydatami oraz możemy odbywać z nimi spotkania, aby dokonać wyboru naszego nowego pracownika. Otrzymał/a także Pani/Pan zapytanie o wyrażenie zgody na udział w przyszłych rekrutacjach – pozwoli nam to brać Pani/Pana kandydaturę pod uwagę przy poszukiwaniu personelu w przyszłości, na wypadek, gdyby obecny proces rekrutacyjny przebiegł pomyślnie dla innego kandydata. Zgoda ta jest dobrowolna – jeśli jej Pani/Pan nie wyrazi, nie pozbawi Pani/Pana to udziału w obecnym procesie rekrutacyjnym.

Pani/Pana dane osobowe jako osoby ubiegającej się o zatrudnienie przetwarzane będą w celu związanym z nawiązaniem i przebiegiem procesu zatrudnienia. Podstawą przetwarzania danych osobowych w zakresie danych, o których mowa w art. 221 Kodeksu Pracy są obowiązki prawne ciążące na Administratorze, jako na potencjalnym pracodawcy (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO). Jeśli podstawą naszej współpracy będzie inna umowa, niż umowa o pracę – Pani/Pana dane przetwarzamy w ramach działań mających na celu zawarcie tej umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO). W pozostałym zakresie, a także jeśli wyrazi Pani/Pan zgodę na przyszłe rekrutacje – to ona jest dla nas podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

Jak długo przechowywane są moje dane?

Co do zasady przechowujemy Pani/Pana dane przez okres trwania postępowania rekrutacyjnego oraz 6 miesięcy po jego zakończeniu. W przypadku wyrażenia nam zgody na udział w przyszłych prowadzonych przez nas rekrutacjach, usuniemy je po upływie 6 miesięcy od ich pozyskania.

Czy moje dane są przekazywane poza Grupę FutureMeds?

Korzystamy z usług dostawców zewnętrznych, którzy zaopatrują nas w różnego rodzaju usługi. Realizacja części z nich, np. wsparcie informatyczne czy księgowe wymaga dostępu do danych osobowych, które posiadamy. Pani/Pana danych osobowych mogą być przekazywane także następującym kategoriom podmiotów: firmom prowadzącym obsługę BHP, dostarczającym świadczenia medyczne, ubezpieczenia oraz inne świadczenia na rzecz pracowników Spółki, organom skarbowym oraz Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych. Odbiorcą Pani / Pana danych mogą być także podmioty zewnętrzne: kontrahenci oraz klienci Pracodawcy, którzy otrzymają dane osobowe pracownika w zakresie niezbędnym do umożliwienia kontrahentom komunikacji z Pracownikiem.

Dane osobowe będą przekazywane innym podmiotom z Grupy FutureMeds (w której skład wchodzą: FutureMeds sp. z o.o., Krakowskie Centrum Medyczne sp. z o.o. i FutureMeds Zdrowie sp. z o.o.). Dane osobowe w zakresie imię, nazwisko, stanowisko, służbowy numer telefonu oraz służbowy adres e-mail w związku ze współpracą między ośrodkami mogą być przekazywane także do ośrodków w państwach trzecich, czyli w Wielkiej Brytanii, Ukrainie i Bułgarii. Przekazanie danych każdorazowo odbywać się będzie albo na zasadzie udostępnienia danych, albo na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Administratorzy, którzy są częścią Grupy mogą mieć prawnie uzasadniony interes w przesyłaniu danych osobowych w ramach Grupy do wewnętrznych celów administracyjnych, co dotyczy też przetwarzania Twoich danych osobowych.

Jakie przysługują mi prawa związane z podaniem przeze mnie danych?

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przenoszenia ich do innego administratora (chyba że podstawą ich przetwarzania są przepisy prawa).

Ma Pani/Pan także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym w Polsce jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Czy muszę podać moje dane osobowe?

W zakresie danych osobowych wskazanych w art. 22[1] Kodeksu pracy, podanie danych osobowych jest wymogiem przepisów prawa. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Niepodanie danych uniemożliwi przeprowadzenie procesu rekrutacji.