KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych są podmioty wchodzące w skład Grupy FutureMeds, tj.:

 • FutureMeds Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-671) przy ul. Legnickiej 16 (dalej: FutureMeds),
 • FutureMeds Zdrowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-501) przy ul. Kopernika 32 (dalej: FutureMeds Zdrowie),
 • Krakowskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-501) przy ul. Kopernika 32 (dalej: KCM),

– zwanymi dalej łącznie: Grupa FutureMeds lub Współadministratorzy.

 1. Wspólne uzgodnienia między Współadministratorami W ramach zawartej umowy o przepływie danych osobowych w Grupie FutureMeds, w tym regulującej kwestie współadministrowania, wspólnie uzgodniliśmy zakresy swojej odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO, w szczególności uzgodniliśmy, że:

 • Każda ze spółek z Grupy FutureMeds jest samodzielnie odpowiedzialna za wykonanie wobec Pani/Pana obowiązku informacyjnego oraz za umożliwienie Pani/Panu wykonywania przysługujących praw. W przypadku zgłoszenia się do innego podmiotu, Grupa FutureMeds umożliwi Pani/Panu wykonanie praw lub przekaże Pani/Pana żądanie w tym zakresie do właściwego odpowiedzialnego Współadministratora.
 • Każdy ze Współadministratorów odpowiada za proces przetwarzania Pani/Pana danych w zakresie realizacji praw i obowiązków z obszaru gromadzenia danych osobowych, w tych danych szczególnej kategorii.
 • Każdy ze Współadministratorów jest odpowiedzialny za procesy związane z realizacją praw i obowiązków wynikających z przepisów prawa regulujących działania w obszarze podjęcia kontaktu.
 1. Ustanowiliśmy Inspektora Ochrony Danych – Panią Roksanę Lejpamer, z którą można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych przez email: iod@futuremeds.com.

 2.  Pani/Pana dane są przetwarzane w następujący sposób:
  a) dane tzw. zwykłe (np. imię, nazwisko, adres e-mail czy data urodzenia) zebrane za pośrednictwem formularza kontaktowego są przetwarzane w celu umożliwienia kontaktu przez Grupę FutureMeds oraz poinformowania Panią/Pana o możliwości udziału w bezpłatnych badaniach profilaktycznych, oraz o zakwalifikowaniu Pani/Pana do badań klinicznych i zaproszenia do udziału w takim badaniu – na podstawie dobrowolnej i wyraźnej zgody – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – do momentu jej wycofania;
  b) dane szczególnej kategorii, tj. dane o zdrowiu, zebrane za pośrednictwem formularza kontaktowego lub podczas nagrywanej rozmowy telefonicznej, są przetwarzane w celu oceny możliwości zakwalifikowania Pani/Pana do badań klinicznych i zaproszenia do udziału w takim badaniu – na podstawie dobrowolnej i wyraźnej zgody – art. 9 ust. 2 lit. a) RODO – do momentu jej wycofania;

 3. Pani/Pana dane będą przekazywane Współadministratorom, a także mogą być przekazywane innym podmiotom, które przetwarzają dane w imieniu Grupy FutureMeds, którym Grupa FutureMeds może zlecić wykonywanie pewnych technicznych czynności w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, co każdorazowo odbywać się będzie na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich nieprzekazanie uniemożliwi nam skontaktowanie się z Panią/Panem, dokonanie oceny Pani/Pana stanu zdrowia i podjęcie decyzji czy możemy zaproponować Pani/Panu udział w bezpłatnych badaniach profilaktycznych oraz czy możemy zakwalifikować Panią/Pana do badania klinicznego.

 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

 6. FutureMeds będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe wyłącznie przez okres niezbędny dla realizacji celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż do momentu wycofania niniejszej zgody.

 7. Przysługuje Pani/Panu: prawo do dostępu do treści danych i ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych – bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce do czasu realizacji jednego z tych praw.

 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.

 9. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli sposób przetwarzania Pani/Pana danych będzie niezgodny z prawem.

 10. Decyzje na podstawie Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany (profilowanie).

***

LISTA PODMIOTÓW – GRUPA FUTUREMEDS:

 • FutureMeds Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu (53-671) przy ul. Legnickiej 16, KRS: 021684232,
 • FutureMeds Zdrowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-501) przy ul. Kopernika 32, KRS: 122832708,
 • Krakowskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-501) przy ul. Kopernika 32, KRS: 351365600.