Polityka prywatności – FutureMeds

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI FUTUREMEDS.PL

Polityka prywatności opisuje sposób, w jaki Grupa FutureMeds postępuje wobec informacji osobistych, w tym danych osobowych, gdy korzystasz z usług Grupy FutureMeds. Dotyczy to też informacji przekazywanych podczas korzystania ze strony internetowej Grupy FutureMeds.

Dane osobowe zbierane przez Grupę FutureMeds przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO).

Kto jest administratorem moich danych?

Współadministratorami Twoich danych osobowych są podmioty z Grupy FutureMeds, tj.:

  1. FutureMeds Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu (53-671) przy ul. Legnickiej 16 (dalej: FutureMeds);

  2. FutureMeds Zdrowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-501) przy ul. Kopernika 32 (dalej: FutureMeds Zdrowie);

  3. Krakowskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-501) przy ul. Kopernika 32 (dalej: KCM);

– zwane dalej łącznie: Grupa FutureMeds lub Współadministratorzy.

Współadministratorzy w ramach zawartej umowy o przepływie danych osobowych w Grupie FutureMeds, w tym regulującej kwestie współadministrowania, wspólnie uzgodnili zakresy swojej odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO, w szczególności uzgodnili, że:

  1. FutureMeds sp. z o.o. jest odpowiedzialny za wykonanie wobec Ciebie obowiązku informacyjnego oraz za umożliwienie wykonywania przysługujących Ci praw. Żądanie dotyczące realizacji Twoich praw należy skierować na adres iod@futuremeds.com. W przypadku zgłoszenia żądania do jednego ze Współadministratorów, umożliwi on wykonanie praw lub przekaże Twoje żądanie w tym zakresie do FutureMeds sp. z o.o.

  2. FutureMeds sp. z o.o. jest odpowiedzialny za procesy związane z wykonywaniem praw i obowiązków wynikających z przepisów prawa regulujących działania w obszarze związanym z korzystaniem przez Ciebie ze strony www.

Z kim mogę się skontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych?

We wszelkich sprawa związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Grupę FutureMeds możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych – Panią Roksaną Lejpamer pod adresem e-mail: iod@futuremeds.com. Możesz również skontaktować się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na naszej stronie internetowej.

Jakie jest źródło moich danych – skąd są pozyskiwane?

Dane osobowe, które przetwarzamy otrzymujemy bezpośrednio od Ciebie.

Jaki jest zakres przetwarzanych przez Grupę FutureMeds moich danych osobowych?

Jeżeli skontaktujesz się z nami za pośrednictwem jednego z formularzy dostępnych na naszej stronie www będziemy przetwarzać Twoje dane przekazane przez Ciebie w formularzu.

Do wysyłki komunikacji marketingowej potrzebujemy Twojego adresu e-mail lub numeru telefonu, możesz również zostać poproszony o podanie swojego imienia – wtedy będziemy mogli w odpowiedni sposób personalizować nasze komunikaty.

Jaki jest cel przetwarzania moich danych osobowych?

Kontakt z Grupą FutureMeds

Jeżeli skontaktujesz się z nami za pośrednictwem jednego z formularzy, dostępnych na naszej stronie www, wówczas przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach:

  1. w celu umożliwienia kontaktu przez Grupę FutureMeds oraz poinformowania Cię o możliwości udziału w bezpłatnych badaniach profilaktycznych, a także w celu oceny możliwości zakwalifikowania Cię do badań klinicznych i zaproszenia do udziału w takim badaniu – podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest wówczas Twoja dobrowolna i wyraźna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);

  2. w celu przeprowadzenia rekrutacji – wówczas podstawą przetwarzania danych osobowych w zakresie danych, o których mowa w art. 221 Kodeksu Pracy są obowiązki prawne ciążące na administratorze, jako na potencjalnym pracodawcy (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO); natomiast jeśli podstawą naszej współpracy będzie inna umowa niż umowa o pracę – Twoje dane przetwarzamy w ramach działań mających na celu zawarcie tej umowy (art. 6 ust. 1 lit b) RODO), a w pozostałym zakresie, a także jeśli wyrazisz zgodę na przyszłe rekrutacje – to ona jest dla nas podstawą do przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a) RODO).

Dochodzenie roszczeń

Jako administrator danych będący przedsiębiorcą mamy prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej i tym samym przetwarzania Twoich danych w tym celu – wówczas przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Przechowywanie danych w celu zapewnienia rozliczalności, tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych – w tym celu przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Obsługa strony internetowej

Grupa FutureMeds wykorzystuje niezbędne pliki cookies do prawidłowego działania Portalu. Używanie niezbędnych plików cookies może wiązać się z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, którego podstawą jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na obsłudze strony internetowej (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Działalność marketingowa – narzędzia analityczne i marketingowe

Korzystamy z narzędzi, które pozwalają na śledzenie i raportowanie ruchu na stronie internetowej (Google Analitycs) oraz śledzenie konwersji i personalizacji reklam (Meta Pixel). Z uwagi na charakter gromadzenia danych, zasady związane z przetwarzaniem w ramach tych procesów ewentualnych danych osobowych, zostały opisane w Polityce cookies.

Czy moje dane przetwarzane są w jakiś jeszcze sposób?

Na naszej stronie internetowej masz możliwość bezpośredniego skontaktowania się ze współpracującym z nami ośrodkiem Medeusz w Olsztynie.

Jeżeli będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w jakiś jeszcze sposób – poinformujemy Cię o tym.

Komu przekazywane są moje dane osobowe?

Jako podmiot leczniczy dbamy o poufność Twoich danych. Z uwagi na konieczność zapewnienia nam odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy bieżących sprawach dotyczących naszej działalności, możemy przekazywać Twoje dane innym odbiorcom, w szczególności podmiotom świadczącym na rzecz Grupy FutureMeds usługi w zakresie wsparcia informatycznego, agencjom reklamowym, audytorom zewnętrznym. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

  1. dostawcom usług zaopatrujących Grupę FutureMeds w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające zarządzanie naszą organizacją (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych),

  2. dostawcom usług wspierających Grupę FutureMeds w obszarze marketingowym,

  3. dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających Grupy FutureMeds w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym).

Czy moje dane są przekazywane poza Unię Europejską?

Nie przekazujemy Twoich danych poza obszar Unii Europejskiej. Jeżeli pojawi się taka konieczność – poinformujemy Cię o tym.

W przypadku akceptacji przez Ciebie cookies instalowanych na stronie www przez podmioty trzecie, dane zbierane za pośrednictwem tych cookies mogą być przekazywane do państw trzecich zgodnie z informacjami podanymi w Polityce Cookies.

Przez jaki czas przetwarzane są moje dane osobowe?

Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych, przetwarzamy Twoje dane od chwili wyrażenia zgody do czasu jej cofnięcia.

Jeżeli dane są przez nas przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach windykacyjnych) przetwarzamy dane w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego. W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu rozliczalności, Grupa FutureMeds przetwarza dane osobowe przez czas jak będzie to niezbędne do udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez uprawnione organy publiczne.

Po upływie wyżej wymienionych okresów Twoje dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.

Czy podanie danych jest moim obowiązkiem?

Podanie danych jest w pełni dobrowolne, natomiast odmowa ich podania uniemożliwi nam skontaktowanie się z Tobą. Nie będzie mogli również poinformować Cię o możliwości udziału w bezpłatnych badaniach profilaktycznych, a także nie będziemy mogli ocenić możliwości zakwalifikowania Cię do badań klinicznych i zaproszenia do udziału w takim badaniu. Jeżeli kontaktujesz się z nami w związku z rekrutacją – odmowa podania danych osobowych uniemożliwi Ci wzięcie udział w rekrutacji.

Jakie mam prawa?

Jako współadministratorzy Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Grupy FutureMeds sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. Jeżeli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień – skontaktuj się z nami poprzez infolinię, stronę internetową lub odwiedź nas w naszej placówce.

Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Cookies i inne technologie śledzące

Szczegółowe informacje o wykorzystywaniu przez Grupę FutureMeds plików cookie znajdziesz w naszej Polityce Cookie.

Czy Polityka prywatności może zostać zmieniona?

Nie możemy wykluczyć, że w przyszłości będziemy musieli zaktualizować naszą Politykę prywatności. Najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie www. Dodatkowo, będziemy informować o każdej zmianie treści dokumentu, np. o zmianach dotyczących celu, w jakim korzystamy z Twoich danych osobowych, sposobu kontaktu z nami lub Twoich praw.

Kiedy niniejsza Polityka prywatności wchodzi w życie?

Polityka prywatności obowiązuje od dnia27.03.2024 r.