Ogłoszenie

Zarząd FutureMeds sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, niniejszym informuje, że w dniu 28 czerwca 2024 r. doszło do uzgodnienia i przyjęcia pomiędzy zarządami łączących się spółek, to jest FutureMeds sp. z o.o. oraz FutureMeds Zdrowie sp. z o.o. planu połączenia w trybie art. 492 § 1 pkt 1) ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych („KSH”), zgodnie z którym połączenie odbędzie się poprzez przeniesienie całego majątku FutureMeds Zdrowie sp. z o.o. (spółka przejmowana) na FutureMeds sp. z o.o. (spółka przejmująca).

Postanawia się, że plan połączenia zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych spółek biorących udział w połączeniu, na warunkach i w trybie określonym w art. 500 § 21 KSH. Tym samym odstępuje się od ogłoszenia planu połączenia spółek w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Poniżej dokumentacja w formie elektronicznej:

1. Plan połączenia FutureMeds sp. z o.o. oraz FutureMeds Zdrowie sp. z o.o.