KLAUZULE INFORMACYJNE

o przetwarzaniu danych kontrahentów

I. W przypadku, gdy jesteś osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą – kontrahentem spółki z Grupy FutureMeds i przekazałeś swoje dane osobowe do FutureMeds sp. z o.o., FutureMeds Zdrowie sp. z o.o. lub Krakowskiego Centrum Medycznego sp. z o.o., spełniając obowiązek z art. 13 ust. 1 – ust.  2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO), niniejszym informujemy, że:
  1. Współadministratorami Twoich danych osobowych wskazanych w umowie są podmioty wchodzące w skład Grupy FutureMeds, tj.:
   1. FutureMeds Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu (50-088) przy ul. Legnickiej 16 (dalej: FutureMeds),
   2. FutureMeds Zdrowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-501) przy ul. Kopernika 32 (dalej: FutureMeds Zdrowie);
   3. Krakowskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-501) przy ul. Kopernika 32 (dalej: KCM);

– zwane dalej łącznie: Grupa FutureMeds lub Współadministratorzy.

 

 1. Wspólne uzgodnienia między Współadministratorami

 

W ramach zawartej umowy o przepływie danych osobowych w Grupie FutureMeds, w tym regulującej kwestie współadministrowania, wspólnie uzgodniliśmy zakresy swojej odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO, w szczególności uzgodniliśmy, że:

  1. Każdy ze Współadministratorów jest odpowiedzialny za wykonanie wobec Ciebie obowiązku informacyjnego oraz za umożliwienie wykonywania przysługujących Ci praw. Żądanie dotyczące realizacji Twoich praw należy skierować na adres iod@futuremeds.com. W przypadku zgłoszenia żądania do jednego ze Współadministratorów, umożliwi on wykonanie praw lub przekaże Twoje żądanie w tym zakresie do odpowiedniego podmiotu.
  2. Każdy ze Współadministratorów jest odpowiedzialny za procesy związane z wykonywaniem praw i obowiązków wynikających z przepisów prawa regulujących działania w obszarze związanym z realizacją współpracy.

 

 1. Ustanowiliśmy wspólnego Inspektora Ochrony Danych – Panią Roksanę Lejpamer, z którą można się skontaktować za pośrednictwem emaila: iod@futuremeds.com lub pisemnie na adres siedziby Współadministratora wskazany w pkt. 1 powyżej.

 

 1. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach:
  • zawarcia i wykonania umowy oraz podejmowania działań na Twoje żądanie, poprzedzających zawarcie umowy, np. w celu przesyłania ofert – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Grupie FutureMeds w szczególności obowiązków wynikających z następujących przepisów prawa: podatkowego, rachunkowości, cywilnego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
  • wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Grupę FutureMeds lub przez stronę trzecią tj.: w celu zarządzania relacjami z klientem, w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, w celu marketingu bezpośredniego o ile wcześniej wyraziłeś/łaś zgodę na kontakt telefoniczny lub na kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej, w celu przesyłania pocztą elektroniczną informacji o Twoich zobowiązaniach wobec administratora, w celu przesyłania pocztą elektroniczną faktur, faktur korygujących oraz duplikatów ww. dokumentów o ile wcześniej wyraziłeś/łaś na to zgodę, w celu zapewnienia rozliczalności, tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
  • dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i obrony przed tymi roszczeniami – do momentu wyegzekwowania roszczenia lub przedawnienia, w zależności, które zdarzenie nastąpi wcześniej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 1. Możemy przekazać Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców: podmiotom świadczącym usługi: przewozowe (kurierom), pocztowe, dostawcom, bankom, w których Grupa FutureMeds posiada rachunek bankowy w związku z przekazywaniem za jego pośrednictwem kwot na Twój rachunek, podmiotom świadczącym na rzecz Grupy FutureMeds usługi: usługi archiwizowania dokumentów, badania sprawozdań finansowych, informatyczne, doradztwa podatkowego, prawnego, usługi marketingowe, podmiotom, którym Grupa FutureMeds zleca prowadzenie działań windykacyjnych oraz pełnomocnikom procesowym reprezentującym Grupę FutureMeds lub ww. podmioty, a także dostawcy usługi poczty elektronicznej.
 2. Twoje dane osobowe będą przechowywane, w przypadku przetwarzania danych osobowych w celu:
  • zawarcia i wykonania umowy – do upływu okresu przedawnienia roszczeń,
  • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Współadministratorze – do upływu okresu przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
  • zarzadzania relacjami z klientem – tak długo jak pozostajesz w relacjach handlowych z Współadministratorem nie dłużej jednak niż do chwili złożenia przez Ciebie sprzeciwu;
  • dochodzenia roszczeń – do momentu wyegzekwowania roszczenia lub przedawnienia, w zależności, które zdarzenie nastąpi wcześniej,
  • obrony przed roszczeniami – do momentu wyegzekwowania roszczenia lub przedawnienia, w zależności, które zdarzenie nastąpi wcześniej,
  • marketingu bezpośredniego – do czasu cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych w celu marketingu bezpośredniego lub wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych, w zależności, które zdarzenie nastąpi wcześniej,
  • w celu przesyłania pocztą elektroniczną informacji o Twoich zobowiązaniach wobec Współadministratora – do czasu istnienia ww. zobowiązań,
  • w celu przesyłania pocztą elektroniczną faktur, faktur korygujących oraz duplikatów ww. dokumentów – do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody,
  • zapewnienia rozliczalności – przez czas wymagany przepisami prawa.
 1. Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 2. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 3. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku odmowy podania przez Ciebie danych osobowych, Współadministrator nie będzie mógł kontaktować się z Tobą w ramach podejmowania czynności poprzedzających zawarcie przez Ciebie umowy z Współadministratorem, nie będzie mógł kontaktować się z Tobą w celu wykonywania umowy zawartej przez Ciebie z Współadministratorem, nie będzie mógł kontaktować się z Tobą w celu przyjmowania i rozpatrywania składanych przez Ciebie reklamacji, nie będzie mógł kontaktować się z Tobą w celu marketingu bezpośredniego o ile wcześniej wyraziłeś/łaś zgodę na kontakt telefoniczny lub na kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej, nie będzie mógł przesyłać Tobie drogą elektroniczną faktur, faktur korygujących oraz duplikatów ww. dokumentów, nie będzie mógł przyjąć ustanowionego przez Ciebie zabezpieczenia wierzytelności.

 

II. W przypadku, gdy Współadministrator pozyskał Twoje dane osobowe nie bezpośrednio od Ciebie, spełniając obowiązek z art. 14 ust. 1-2 RODO, w uzupełnieniu informacji, o których mowa powyżej, z wyłączeniem ust. 7 powyżej, ponadto informujemy, że:

 1. Przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych pozyskanych nie bezpośrednio od Ciebie: adres do doręczeń, nr NIP, REGON, informacje na temat wiarygodności płatniczej, w szczególności terminowości regulowania przez Ciebie zobowiązań w stosunku do innych podmiotów gospodarczych.
 2. Pozyskujemy Twoje dane osobowe z rejestrów publicznych, tj. CEIDG, rejestr REGON, rejestr BDO, Twojej strony internetowej, biur informacji gospodarczej oraz podmiotów świadczących usługi udostępniania raportów gospodarczych o przedsiębiorcach, tj. Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A., ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław.

 

III. Na podstawie art. 21 ust. 1 RODO masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Twoich danych osobowych, opartego na prawnie uzasadnionym interesie Współadministratora lub podmiotu trzeciego.

 

IV. Na podstawie art. 21 ust. 2 RODO masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

 

 

(2) Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych dla osoby (pracownika, zleceniobiorcy) działającej w imieniu kontrahenta

 

I. W przypadku, gdy jesteś osobą fizyczną – pracownikiem lub zleceniobiorcą kontrahenta spółki z Grupy FutureMeds i przekazałeś swoje dane osobowe bezpośrednio do FutureMeds sp. z o.o., FutureMeds Zdrowie sp. z o.o. lub Krakowskiego Centrum Medycznego sp. z o.o., spełniając obowiązek z art. 13 ust. 1 – ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO), niniejszym informujemy, że:

 

 1. Współadministratorami Twoich danych osobowych wskazanych w umowie są podmioty wchodzące w skład Grupy FutureMeds, tj.:
  1. FutureMeds Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu (50-088) przy ul. Legnickiej 16 (dalej: FutureMeds),
  2. FutureMeds Zdrowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-501) przy ul. Kopernika 32 (dalej: FutureMeds Zdrowie);
  3. Krakowskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-501) przy ul. Kopernika 32 (dalej: KCM);

– zwane dalej łącznie: Grupa FutureMeds lub Współadministratorzy.

 

 1. Wspólne uzgodnienia między Współadministratorami

 

W ramach zawartej umowy o przepływie danych osobowych w Grupie FutureMeds, w tym regulującej kwestie współadministrowania, wspólnie uzgodniliśmy zakresy swojej odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO, w szczególności uzgodniliśmy, że:

 1. Każdy ze Współadministratorów jest odpowiedzialny za wykonanie wobec Ciebie obowiązku informacyjnego oraz za umożliwienie wykonywania przysługujących Ci praw. Żądanie dotyczące realizacji Twoich praw należy skierować na adres iod@futuremeds.com. W przypadku zgłoszenia żądania do jednego ze Współadministratorów, umożliwi on wykonanie praw lub przekaże Twoje żądanie w tym zakresie do odpowiedniego podmiotu.
 2. Każdy ze Współadministratorów jest odpowiedzialny za procesy związane z wykonywaniem praw i obowiązków wynikających z przepisów prawa regulujących działania w obszarze związanym z realizacją współpracy.

 

 1. Ustanowiliśmy wspólnego Inspektora Ochrony Danych – Panią Roksanę Lejpamer, z którą można się skontaktować za pośrednictwem emaila: iod@futuremeds.com lub pisemnie na adres siedziby Współadministratora wskazany w pkt. 1 powyżej.

 

 1. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, w celu wynikającym z naszych prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Współadministratora lub przez stronę trzecią, tj.: kontaktowania się z Tobą w ramach podejmowania czynności poprzedzających zawarcie przez Twojego pracodawcę lub zleceniodawcę umowy ze Współadministratorem, w celu kontaktowania się z Tobą w celu wykonywania umowy zawartej ze Współadministratorem przez Twojego pracodawcę lub zleceniodawcę, w celu kontaktowania się z Tobą w celu przyjmowania i rozpatrywania reklamacji składanych przez Twojego pracodawcę lub zleceniodawcę, w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami w relacji z Twoim pracodawcą lub zleceniobiorcą, w celu zarządzania relacjami z Twoim pracodawcą lub zleceniodawcą, w celu marketingu bezpośredniego o ile wcześniej wyraziłeś/łaś zgodę na kontakt telefoniczny lub na kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej w celu przesyłania pocztą elektroniczną informacji o zobowiązaniach Twojego pracodawcy lub zleceniodawcy wobec Współadministratorem, w celu przesyłania pocztą elektroniczną faktur, faktur korygujących oraz duplikatów ww. dokumentów dotyczących transakcji zawieranych między Współadministratorem i Twoim pracodawcą lub zleceniodawcą o ile wcześniej wyraził on na to zgodę, w celu zapewnienia rozliczalności, tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 2. Możemy przekazywać Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców: podmiotom świadczącym usługi: przewozowe (kurierom), pocztowe, dostawcom, bankom, w których posiadamy rachunek bankowy w związku z przekazywaniem za jego pośrednictwem kwot na Twój rachunek, podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi: usługi archiwizowania dokumentów, badania sprawozdań finansowych, informatyczne, doradztwa podatkowego, prawnego, usługi marketingowe, podmiotom, którym zlecamy prowadzenie działań windykacyjnych oraz pełnomocnikom procesowym, którzy reprezentują nas lub ww. podmioty, a także dostawcy usługi poczty elektronicznej.
 3. Twoje dane będą przechowywane, w przypadku przetwarzania danych osobowych w celu:
  • zawarcia i wykonania umowy z Twoim pracodawcą lub zleceniodawcą – do upływu okresu przedawnienia roszczeń,
  • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Współadministratorze w relacji z Twoim pracodawcą lub zleceniodawcą – do upływu okresu przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
  • zarządzania relacjami z Twoim pracodawcą lub zleceniodawcą – tak długo jak Twój pracodawca lub zleceniodawca pozostaje w relacjach handlowych z Współadministratorem, nie dłużej jednak niż do chwili złożenia przez Ciebie sprzeciwu,
  • przesyłania pocztą elektroniczną faktur, faktur korygujących oraz duplikatów ww. dokumentów – do czasu cofnięcia przez Twojego pracodawcę lub zleceniodawcę zgody,
  • przesyłania pocztą elektroniczną informacji o zobowiązaniach Twojego pracodawcy lub zleceniodawcy wobec Współadministratora – do czasu istnienia ww. zobowiązań,
  • dochodzenia roszczeń wobec Twojego pracodawcy lub zleceniodawcy – do momentu wyegzekwowania roszczenia lub przedawnienia, w zależności, które zdarzenie nastąpi wcześniej,
  • obrony przed roszczeniami kierowanymi przez Twojego pracodawcę lub zleceniodawcę – do momentu wyegzekwowania roszczenia lub przedawnienia, w zależności, które zdarzenie nastąpi wcześniej,
  • marketingu bezpośredniego – do czasu cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych w celu marketingu bezpośredniego lub wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych, w zależności, które zdarzenie nastąpi wcześniej,
  • zapewnienia rozliczalności – przez czas wymagany przepisami prawa.
 1. Posiadasz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich przeniesienia, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 2. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 3. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku odmowy podania przez Ciebie danych osobowych, nie będziemy mogli kontaktować się z Tobą w ramach podejmowania czynności poprzedzających zawarcie przez Twojego pracodawcę lub zleceniodawcę umowy, nie będziemy mogli kontaktować się z Tobą w celu wykonywania umowy zawartej z Współadministratorem przez Twojego pracodawcę lub zleceniodawcę, nie będziemy mogli kontaktować się z Tobą w celu przyjmowania i rozpatrywania reklamacji składanych przez Twojego pracodawcę lub zleceniodawcę, nie będzie mógł kontaktować się z Tobą w celu marketingu bezpośredniego o ile wcześniej wyraziłeś/łaś zgodę na kontakt telefoniczny lub na kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej, nie będzie mógł przesyłać Tobie drogą elektroniczną faktur, faktur korygujących oraz duplikatów ww. dokumentów dotyczących transakcji zawartych między Współadministratorem i Twoim pracodawcą lub zleceniodawcą.

 

II. W przypadku, gdy jesteś pracownikiem lub zleceniobiorcą kontrahenta Współadministratora i Współadministrator pozyskał Twoje dane osobowe od Twojego pracodawcy lub zleceniodawcy, Administrator, spełniając obowiązek z art. 14 ust. 1-2 RODO, w uzupełnieniu informacji, o których mowa powyżej, z wyłączeniem ust. 7 powyżej, ponadto informuje, że:

 1. Przetwarzamy następujące kategorie Twoich danych osobowych: imię i nazwisko, nr telefonu, adres poczty elektronicznej, stanowisko.
 2. Pozyskaliśmy Twoje dane osobowe od Twojego pracodawcy lub zleceniodawcy.

 

III. Na podstawie art. 21 ust. 1 RODO masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na prawnie uzasadnionym interesie Współadministratora lub podmiotu trzeciego.

 

IV. Na podstawie art. 21 ust. 2 RODO masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

 

(3) Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych dla osób, które kontaktują się z Futuremeds np. pocztą elektroniczną w celach niehandlowych

 1. Współadministratorami Twoich danych osobowych wskazanych w umowie są podmioty wchodzące w skład Grupy FutureMeds, tj.:
  1. FutureMeds Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu (50-088) przy ul. Legnickiej 16 (dalej: FutureMeds),
  2. FutureMeds Zdrowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-501) przy ul. Kopernika 32 (dalej: FutureMeds Zdrowie);
  3. Krakowskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-501) przy ul. Kopernika 32 (dalej: KCM);

– zwane dalej łącznie: Grupa FutureMeds lub Współadministratorzy.

 

 1. Wspólne uzgodnienia między Współadministratorami

 

W ramach zawartej umowy o przepływie danych osobowych w Grupie FutureMeds, w tym regulującej kwestie współadministrowania, wspólnie uzgodniliśmy zakresy swojej odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO, w szczególności uzgodniliśmy, że:

 1. Każdy ze Współadministratorów jest odpowiedzialny za wykonanie wobec Ciebie obowiązku informacyjnego oraz za umożliwienie wykonywania przysługujących Ci praw. Żądanie dotyczące realizacji Twoich praw należy skierować na adres iod@futuremeds.com. W przypadku zgłoszenia żądania do jednego ze Współadministratorów, umożliwi on wykonanie praw lub przekaże Twoje żądanie w tym zakresie do odpowiedniego podmiotu.
 2. Każdy ze Współadministratorów jest odpowiedzialny za procesy związane z wykonywaniem praw i obowiązków wynikających z przepisów prawa regulujących działania w obszarze związanym z realizacją współpracy.

 

 1. Ustanowiliśmy wspólnego Inspektora Ochrony Danych – Panią Roksanę Lejpamer, z którą można się skontaktować za pośrednictwem emaila: iod@futuremeds.com lub pisemnie na adres siedziby Współadministratora wskazany w pkt. 1 powyżej.

 

 1. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia z Tobą komunikacji oraz rozpatrzenia sprawy zainicjowanej przez Ciebie jako prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Będziemy je przetwarzać do czasu wniesienia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu, przy czym nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń mogących wyniknąć w związku z przedmiotem danej komunikacji. Masz prawo do dostępu do danych osobowych, ich przeniesienia, sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Przysługuje Ci prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Odbiorcami danych mogą być podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych, w tym podmioty świadczące usługę poczty elektronicznej. Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia prowadzenie z Tobą komunikacji oraz rozpatrzenia sprawy zainicjowanej przez Ciebie.

 

 

(4) Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych dla reprezentantów

 1. Współadministratorami Twoich danych osobowych wskazanych w umowie są podmioty wchodzące w skład Grupy FutureMeds, tj.:
  1. FutureMeds Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu (50-088) przy ul. Legnickiej 16 (dalej: FutureMeds),
  2. FutureMeds Zdrowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-501) przy ul. Kopernika 32 (dalej: FutureMeds Zdrowie);
  3. Krakowskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-501) przy ul. Kopernika 32 (dalej: KCM);

– zwane dalej łącznie: Grupa FutureMeds lub Współadministratorzy.

 

 1. Wspólne uzgodnienia między Współadministratorami

W ramach zawartej umowy o przepływie danych osobowych w Grupie FutureMeds, w tym regulującej kwestie współadministrowania, wspólnie uzgodniliśmy zakresy swojej odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO, w szczególności uzgodniliśmy, że:

 1. Każdy ze Współadministratorów jest odpowiedzialny za wykonanie wobec Ciebie obowiązku informacyjnego oraz za umożliwienie wykonywania przysługujących Ci praw. Żądanie dotyczące realizacji Twoich praw należy skierować na adres iod@futuremeds.com. W przypadku zgłoszenia żądania do jednego ze Współadministratorów, umożliwi on wykonanie praw lub przekaże Twoje żądanie w tym zakresie do odpowiedniego podmiotu.
 2. Każdy ze Współadministratorów jest odpowiedzialny za procesy związane z wykonywaniem praw i obowiązków wynikających z przepisów prawa regulujących działania w obszarze związanym z realizacją współpracy.

 

 1. Ustanowiliśmy wspólnego Inspektora Ochrony Danych – Panią Roksanę Lejpamer, z którą można się skontaktować za pośrednictwem emaila: iod@futuremeds.com lub pisemnie na adres siedziby Współadministratora wskazany w pkt. 1 powyżej.

 

 1. Przetwarzamy Twoje imię/imiona i nazwisko, funkcja, stanowisko, w następującym celu:
 • nawiązania relacji handlowej (np. złożenia oferty lub zapytania ofertowego) oraz w związku z zawarciem i wykonaniem umowy z podmiotem, który reprezentujesz, oraz
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, w tym zbycia wierzytelności, oraz
 • zarządzania relacjami z kontrahentami/klientami.

czyli w naszym uzasadnionym interesie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

 1. Otrzymaliśmy Twoje dane od podmiotu, który reprezentujesz (w tym za pośrednictwem osób trzecich) albo dlatego, że sam nam je udostępniłeś. Twoje dane mogą pochodzić również z takich rejestrów publicznych jak KRS czy Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla kontaktowania się z podmiotem, który reprezentujesz.
 2. Będziemy przechowywać Twoje dane przez okres:
  • niezbędny do nawiązania relacji handlowej,
  • pozostawania w relacjach handlowych z Współadministratorem, nie dłużej jednak niż do chwili złożenia przez Ciebie sprzeciwu,
  • w przypadku przetwarzania Twoich danych do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – do momentu wyegzekwowania roszczenia lub przedawnienia, w zależności, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 1. Twoje dane przekazujemy: podmiotom zajmującym się serwisem naszych systemów informatycznych oraz sprzętu komputerowego, podmiotom prowadzącym działalność pocztową, kurierską, podmiotom świadczącym na naszą rzecz pomoc prawną, podmiotom prowadzącym działalność windykacyjną lub nabywcom wierzytelności, dostawcy usługi poczty elektronicznej.
 2. Masz prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, przeniesienia, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Przysługuje Ci prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.